مشاهده ریز کارکرد صبانت | تمدید و شارژ اشتراک اینترنت | پنل کاربری صبانت
جشنواره های فروش صبانت
درخواست اشتراک اینترنت
خبرنامه صبانت


اطلاع از آخرین اخبار تعرفه ها

طرح عادی

2 گیگابایت
2180 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

ترافیک اضافه 2 گیگابایت داخلی معادل 1 گیگابایت بین الملل

طرح عادی

6 گیگابایت
6540 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

ترافیک اضافه 6 گیگابایت داخلی معادل 3 گیگابایت بین الملل

طرح عادی

14 گیگابایت
15260 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

ترافیک اضافه 14 گیگابایت داخلی معادل 7 گیگابایت بین الملل

طرح عادی

30 گیگابایت
32700 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

ترافیک اضافه 30 گیگابایت داخلی معادل 15 گیگابایت بین الملل

طرح تشویقی
40 گیگابایت
30520 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : -308 روز قبل

توضیحات :

ترافیک اضافه 40 گیگابایت داخلی معادل 20 گیگابایت بین الملل - جشنواره

طرح عادی

60 گیگابایت
58860 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

ترافیک اضافه 60 گیگابایت داخلی معادل 30 گیگابایت بین الملل

طرح تشویقی
60 گیگابایت
21800 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : -308 روز قبل

توضیحات :

بسته حجمی  7 روزه 60 گیگابایت داخلی معادل 30 گیگابایت بین الملل - جشنواره

طرح عادی

100 گیگابایت
92650 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

ترافیک اضافه 100 گیگابایت داخلی معادل 50 گیگابایت بین الملل

طرح تشویقی
100 گیگابایت
32700 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : -308 روز قبل

توضیحات :

بسته حجمی  15 روزه 100 گیگابایت داخلی معادل 50 گیگابایت بین الملل - جشنواره

طرح تشویقی
100 گیگابایت
92650 69487 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : -308 روز قبل

توضیحات :

ترافیک اضافه 100 گیگابایت داخلی معادل 50 گیگابایت بین الملل - جشنواره

طرح عادی

200 گیگابایت
180286 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

ترافیک اضافه 200 گیگابایت داخلی معادل 100گیگابایت بین الملل

طرح تشویقی
200.01 گیگابایت
49050 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : -308 روز قبل

توضیحات :

بسته حجمی  30 روزه 200 گیگابایت داخلی معادل 100 گیگابایت بین الملل - جشنواره

طرح تشویقی
1000 گیگابایت
92650 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : -308 روز قبل

توضیحات :

بسته حجمی  30 روزه 1000 گیگابایت داخلی معادل 500 گیگابایت بین الملل - جشنواره


تعرفه سرویس ها
ثبت نام آنلاین اشتراک
مناطق تحت پوشش
سوالات رایج
تمدید آنلاین
مشاهده ریزکارکرد

کلیه حقوق این وب سایت متلعق به صبانت آی تی می باشد