طرح عادی

2 گیگابایت
2180 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

ترافیک اضافه 2 گیگابایت داخلی معادل 1 گیگابایت بین الملل

طرح عادی

6 گیگابایت
6540 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

ترافیک اضافه 6 گیگابایت داخلی معادل 3 گیگابایت بین الملل

طرح عادی

14 گیگابایت
15260 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

ترافیک اضافه 14 گیگابایت داخلی معادل 7 گیگابایت بین الملل

طرح عادی

30 گیگابایت
32700 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

ترافیک اضافه 30 گیگابایت داخلی معادل 15 گیگابایت بین الملل

طرح تشویقی
40 گیگابایت
30520 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : -73 روز قبل

توضیحات :

ترافیک اضافه 40 گیگابایت داخلی معادل 20 گیگابایت بین الملل - جشنواره

طرح عادی

60 گیگابایت
662175 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 1 مگابیت 3 ماهه 30 گیگ بین الملل ( ماهیانه 10 گیگ )

طرح عادی

60 گیگابایت
58860 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

ترافیک اضافه 60 گیگابایت داخلی معادل 30 گیگابایت بین الملل

طرح تشویقی
60 گیگابایت
21800 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : -73 روز قبل

توضیحات :

بسته حجمی  7 روزه 60 گیگابایت داخلی معادل 30 گیگابایت بین الملل - جشنواره

طرح عادی

70 گیگابایت
43872 تومان
ویژه مشترکین قدیمی

توضیحات :

سرویس 4 مگابیت 1 ماهه 35 گیگ بین الملل

طرح تشویقی
96 گیگابایت
110526 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : +2 روز دیگر

توضیحات :

سرویس 512 کیلوبیت توربو یکساله (حجم منصفانه 96 گیگ داخلی،معادل 48 گیگ بین الملل) - جشنواره

طرح عادی

100 گیگابایت
54772 تومان
ویژه مشترکین قدیمی

توضیحات :

سرویس 8 مگابیت 1 ماهه 50 گیگ بین الملل

طرح عادی

100 گیگابایت
92650 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

ترافیک اضافه 100 گیگابایت داخلی معادل 50 گیگابایت بین الملل

طرح تشویقی
100 گیگابایت
32700 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : -73 روز قبل

توضیحات :

بسته حجمی  15 روزه 100 گیگابایت داخلی معادل 50 گیگابایت بین الملل - جشنواره

طرح تشویقی
100 گیگابایت
92650 69487 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : -73 روز قبل

توضیحات :

ترافیک اضافه 100 گیگابایت داخلی معادل 50 گیگابایت بین الملل - جشنواره

طرح عادی

120 گیگابایت
127203 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 1 مگابیت 6 ماهه 60 گیگ بین الملل ( ماهیانه 10 گیگ )

طرح عادی

120 گیگابایت
82567 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 2 مگابیت 3 ماهه 60 گیگ بین الملل ( ماهیانه 20 گیک )

طرح تشویقی
120 گیگابایت
123933 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : +1 روز دیگر

توضیحات :

سرویس 3 مگابیت توربو 6 ماهه (حجم منصفانه 120 گیگ داخلی،معادل 60 گیگ بین الملل) - جشنواره

طرح تشویقی
120 گیگابایت
87636 تومان
ویژه مشترکین جدید
مهلت استفاده : +2 روز دیگر

توضیحات :

سرویس 512 کیلوبیت یکساله (حجم منصفانه 120 گیگ داخلی،معادل 60 گیگ بین الملل) - شبانه 90 درصد رایگان - جشنواره

طرح عادی

138 گیگابایت
83221 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 1 مگابیت 3 ماهه 30 گیگ بین الملل (ماهیانه 10 گیگ) به همراه بسته افزایش ترافیک 39 گیگ بین الملل (ماهیانه 13 گیگ) - جمعاً 69 گیگ

طرح تشویقی
144 گیگابایت
143226 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : +2 روز دیگر

توضیحات :

سرویس 1 مگابیت توربو یکساله (حجم منصفانه 144 گیگ داخلی،معادل 72 گیگ بین الملل) - جشنواره

طرح عادی

150 گیگابایت
115267 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 3 مگابیت 3 ماهه 75 گیگ بین الملل ( ماهیانه 25 گیگ )

طرح عادی

160 گیگابایت
54990 تومان
ویژه مشترکین قدیمی

توضیحات :

سرویس 4 مگابیت 1 ماهه 35 گیگ بین الملل ( به همراه ) بسته افزایش ترافیک 45 گیگ بین الملل - جمعاً 80 گیگ

طرح تشویقی
180 گیگابایت
165135 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : +2 روز دیگر

توضیحات :

سرویس 8 مگابیت توربو 6 ماهه (حجم منصفانه 180 گیگ داخلی،معادل 90 گیگ بین الملل) - جشنواره

طرح عادی

200 گیگابایت
180286 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

ترافیک اضافه 200 گیگابایت داخلی معادل 100گیگابایت بین الملل

طرح تشویقی
200.01 گیگابایت
49050 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : -73 روز قبل

توضیحات :

بسته حجمی  30 روزه 200 گیگابایت داخلی معادل 100 گیگابایت بین الملل - جشنواره

طرح عادی

210 گیگابایت
131617 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 4 مگابیت 3 ماهه 105 گیگ بین الملل ( ماهیانه 35 گیگ )

طرح تشویقی
222 گیگابایت
187371 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : +2 روز دیگر

توضیحات :

سرویس 2 مگابیت توربو یکساله (حجم منصفانه 222 گیگ داخلی،معادل 111 گیگ بین الملل) - جشنواره

طرح عادی

240 گیگابایت
241326 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 1 مگابیت 12 ماهه 120 گیگ بین الملل ( ماهیانه 10 گیگ )

طرح عادی

240 گیگابایت
107746 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 2 مگابیت 3 ماهه 60 گیگ بین الملل (ماهیانه 20 گیگ) به همراه بسته افزایش ترافیک 60 گیگ بین الملل (ماهیانه 20 گیگ) - جمعاً 120 گیگ

طرح عادی

240 گیگابایت
158268 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 2 مگابیت 6 ماهه 120 گیگ بین الملل ( ماهیانه 20 گیگ )

طرح تشویقی
250 گیگابایت
149766 تومان
ویژه مشترکین جدید
مهلت استفاده : +2 روز دیگر

توضیحات :

سرویس 512 کیلوبیت یکساله (حجم منصفانه 250 گیگ داخلی،معادل 125 گیگ بین الملل) - شبانه 90 درصد رایگان - جشنواره

طرح عادی

276 گیگابایت
158268 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 1 مگابیت 6 ماهه 60 گیگ بین الملل (ماهیانه 10 گیگ) به همراه بسته افزایش ترافیک 78 گیگ بین الملل (ماهیانه 13 گیگ) - جمعاً 138 گیگ

طرح تشویقی
288 گیگابایت
133797 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : +1 روز دیگر

توضیحات :

سرویس 4 مگابیت 6 ماهه (حجم منصفانه 288 گیگ داخلی،معادل 144 گیگ بین الملل) - شبانه 90 درصد رایگان - جشنواره

طرح عادی

300 گیگابایت
145351 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 3 مگابیت 3 ماهه 75 گیگ بین الملل (ماهیانه 25 گیگ) به همراه بسته افزایش ترافیک 75 گیگ بین الملل (ماهیانه 25 گیگ) - جمعاً 150 گیگ

طرح عادی

300 گیگابایت
220398 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 3 مگابیت 6 ماهه 150 گیگ بین الملل ( ماهیانه 25 گیگ )

طرح عادی

300 گیگابایت
164317 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 8 مگابیت 3 ماهه 150 گیگ بین الملل ( ماهیانه 50 گیگ )

طرح عادی

400 گیگابایت
78970 تومان
ویژه مشترکین قدیمی

توضیحات :

سرویس 8مگابیت 1 ماهه 50 گیگ بین الملل به همراه 150 گیگ ترافیک بین الملل افزایشی جمعا 200 گیگ بین الملل

طرح عادی

420 گیگابایت
251463 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 4 مگابیت 6 ماهه 210 گیگ بین الملل ( ماهیانه 35 گیگ )

طرح عادی

480 گیگابایت
262417 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 16 مگابیت 3 ماهه 240 گیگ بین الملل ( ماهیانه 80 گیگ )

طرح عادی

480 گیگابایت
300186 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 2 مگابیت 12 ماهه 240 گیگ بین الملل ( ماهیانه 20 گیگ )

طرح عادی

480 گیگابایت
204865 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 2 مگابیت 6 ماهه 120 گیگ بین الملل (ماهیانه 20 گیگ) به همراه بسته افزایش ترافیک 120 گیگ بین الملل (ماهیانه 20 گیگ) - جمعاً 240 گیگ

طرح عادی

480 گیگابایت
164971 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 4 مگابیت 3 ماهه 105 گیگ بین الملل (ماهیانه 35 گیگ) به همراه بسته افزایش ترافیک 135 گیگ بین الملل (ماهیانه 45 گیگ) - جمعاً 240 گیگ

طرح عادی

552 گیگابایت
300186 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 1 مگابیت 12 ماهه 120 گیگ بین الملل (ماهیانه 10 گیگ) به همراه بسته افزایش ترافیک 156 گیگ بین الملل (ماهیانه 13 گیگ) - جمعاً 276 گیگ

طرح عادی

600 گیگابایت
417906 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 3 مگابیت 12 ماهه 300 گیگ بین الملل ( ماهیانه 25 گیگ )

طرح عادی

600 گیگابایت
276315 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 3 مگابیت 6 ماهه 150 گیگ بین الملل (ماهیانه 25 گیگ) به همراه بسته افزایش ترافیک 150 گیگ بین الملل (ماهیانه 25 گیگ) - جمعاً 300 گیگ

طرح عادی

600 گیگابایت
313593 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 8 مگابیت 6 ماهه 300 گیگ بین الملل ( ماهیانه 50 گیگ )

طرح تشویقی
600 گیگابایت
182793 تومان
ویژه مشترکین جدید
مهلت استفاده : +1 روز دیگر

توضیحات :

سرویس 8مگابیت 6 ماهه (حجم منصفانه 600 گیگ داخلی،معادل 300 گیگ بین الملل) - شبانه 90 درصد رایگان - جشنواره

طرح تشویقی
720 گیگابایت
398286 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : +1 روز دیگر

توضیحات :

سرویس 8 مگابیت توربو یکساله (حجم منصفانه 720 گیگ داخلی،معادل 360 گیگ بین الملل) - جشنواره

طرح عادی

840 گیگابایت
476766 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 4 مگابیت 12 ماهه 420 گیگ بین الملل ( ماهیانه 35 گیگ )

طرح عادی

960 گیگابایت
499983 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 16 مگابیت 6 ماهه 480 گیگ بین الملل ( ماهیانه 80 گیگ )

طرح عادی

960 گیگابایت
388476 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 2 مگابیت 12 ماهه 240 گیگ بین الملل (ماهیانه 20 گیگ) به همراه بسته افزایش ترافیک 240 گیگ بین الملل (ماهیانه 20 گیگ) - جمعاً 480 گیگ

طرح عادی

960 گیگابایت
388476 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 2 مگابیت 12 ماهه 240 گیگ بین الملل (ماهیانه 20 گیگ) به همراه بسته افزایش ترافیک 240 گیگ بین الملل (ماهیانه 20 گیگ) - جمعاً 480 گیگ

طرح عادی

960 گیگابایت
313593 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 4 مگابیت 6 ماهه 210 گیگ بین الملل (ماهیانه 35 گیگ) به همراه بسته افزایش ترافیک 270 گیگ بین الملل (ماهیانه 45 گیگ) - جمعاً 480 گیگ

طرح تشویقی
1000 گیگابایت
92650 تومان
وِیژه تمامی مشترکین
مهلت استفاده : -73 روز قبل

توضیحات :

بسته حجمی  30 روزه 1000 گیگابایت داخلی معادل 500 گیگابایت بین الملل - جشنواره

طرح عادی

1200 گیگابایت
523854 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 3 مگابیت 12 ماهه 300 گیگ بین الملل (ماهیانه 25 گیگ) به همراه بسته افزایش ترافیک 300 گیگ بین الملل (ماهیانه 25 گیگ) - جمعاً 600 گیگ

طرح عادی

1200 گیگابایت
236911 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 8مگابیت 3 ماهه 150 گیگ بین الملل به همراه 450 گیگ ترافیک بین الملل افزایشی جمعا 600 گیگ بین الملل_ ماهیانه 200 گیگ

طرح عادی

1200 گیگابایت
594486 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 8 مگابیت 12 ماهه 600 گیگ بین الملل ( ماهیانه 50 گیگ )

طرح عادی

1680 گیگابایت
328471 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 16 مگابیت 3 ماهه 240 گیگ بین الملل (ماهیانه 80 گیگ) به همراه بسته افزایش ترافیک 600 گیگ بین الملل (ماهیانه 200 گیگ) - جمعاً 840 گیگ

طرح عادی

1915 گیگابایت
947646 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 16 مگابیت 12 ماهه 960 گیگ بین الملل ( ماهیانه 80 گیگ )

طرح عادی

1920 گیگابایت
594486 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 4 مگابیت 12 ماهه 420 گیگ بین الملل (ماهیانه 35 گیگ) به همراه بسته افزایش ترافیک 540 گیگ بین الملل (ماهیانه 45 گیگ) - جمعاً 960 گیگ

طرح تشویقی
2000 گیگابایت
332886 تومان
ویژه مشترکین جدید
مهلت استفاده : +1 روز دیگر

توضیحات :

سرویس 8 مگابیت یکساله (حجم منصفانه 2000 گیگ داخلی،معادل 1000 گیگ بین الملل) - شبانه 90 درصد رایگان - جشنواره

طرح عادی

2400 گیگابایت
450279 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 8مگابیت 6 ماهه 300 گیگ بین الملل به همراه 900 گیگ ترافیک بین الملل افزایشی جمعا 1200 گیگ بین الملل_ ماهیانه 200 گیگ

طرح عادی

2400 گیگابایت
853470 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 8مگابیت یکساله 600 گیگ بین الملل به همراه 1800 گیگ ترافیک بین الملل افزایشی جمعا 2400 گیگ بین الملل_ ماهیانه 200 گیگ

طرح تشویقی
3000 گیگابایت
529086 تومان
ویژه مشترکین جدید
مهلت استفاده : +1 روز دیگر

توضیحات :

سرویس 16مگابیت یکساله  (حجم منصفانه 3000 گیگ داخلی،معادل 1500 گیگ بین الملل) - شبانه 90 درصد رایگان - جشنواره

طرح عادی

3360 گیگابایت
624243 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 16 مگابیت 6 ماهه 480 گیگ بین الملل (ماهیانه 80 گیگ) به همراه بسته افزایش ترافیک 1200 گیگ بین الملل (ماهیانه 200 گیگ) - جمعاً 1680 گیگ

طرح عادی

6720 گیگابایت
1183086 1183090 تومان
وِیژه تمامی مشترکین

توضیحات :

سرویس 16 مگابیت 12 ماهه 960 گیگ بین الملل (ماهیانه 80 گیگ) به همراه بسته افزایش ترافیک 2400 گیگ بین الملل (ماهیانه 200 گیگ) - جمعاً 3360 گیگ